Reglement Club van 100 S.V. Almen


De Club van 100 is een initiatief van S.V. Almen en heeft 2 doelen:

1. Financieel steunen van S.V. Almen: jaarlijks wordt ten minste de helft van de inkomsten ter beschikking gesteld aan de voetbalvereniging.
2. De overige inkomsten worden jaarlijks gebruikt voor het organiseren van activiteiten voor Club van 100 leden. Regelmatig zullen de leden bijeen komen voor een gezamenlijke activiteit, zoals het uitnodigen van een spreker, het bezoeken van een wedstrijd, culinair vermaak, een gezamenlijke feestavond, et cetera.

Oprichtingsdatum:
26 februari 2014

Lidmaatschap van de Club van 100
Iedereen die S.V. Almen een warm hart toedraagt en bereid is jaarlijks 100 euro te betalen voor zijn of haar lidmaatschap, kan lid worden van de Club van 100.

De bijeenkomsten van de Club van 100 worden in basis bekostigd vanuit de kas. Wellicht zijn niet alle bijkomende activiteiten volledig kostendekkend, waardoor een eigen bijdrage verlangd wordt. (bijvoorbeeld extra consumpties).

Hoe word je lid?
Door het aanmeldingsformulier in te vullen en in te leveren bij het bestuur van de Club van 100.

Stilzwijgende verlenging
Het lidmaatschap is voor 1 jaar en wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd, tenzij een lid het lidmaatschap op eigen initiatief beëindigt. Eén jaar is gelijk aan het verenigingsjaar: 1 juli t/m 30 juni.

Contributie
De contributie van de Club van 100 bedraagt € 100, - per jaar. De contributie wordt in 2 termijnen van € 50, - automatisch geïncasseerd.

Wat gaat S.V. Almen doen met de jaarlijkse financiële bijdrage van de Club van 100?
Het doel van de bijdrage wordt op de jaarvergadering vastgesteld door de leden van de Club van 100. Zowel het bestuur van S.V. Almen als leden van de Club van 100 kunnen daarbij een doel voordragen. Het uiteindelijk gekozen doel wordt aangenomen bij een meerderheid van stemmen, die door de leden van de Club van 100 worden uitgebracht op haar jaarvergadering. Indien leden niet aanwezig kunnen zijn bij de jaarvergadering, kunnen ze hun stem voor aanvang van de vergadering schriftelijk of per e-mail indienen.

Hoe wordt de Club van 100 bestuurd?

  • In de oprichtingsfase: door de oprichtingscommissie.
  • Na de oprichtingsvergadering: door het gekozen bestuur van de Club van 100.
  • Elk volgend jaar kan tijdens de jaarvergadering een nieuw bestuur worden gekozen. Dit bestuur wordt aangenomen bij een meerderheid van stemmen door Club van 100 leden. Bestuursleden hebben een zittingstermijn van minimaal 2 jaar.
  • Beheer gelden Club van 100: penningmeester S.V. Almen.
  • Ledenadministratie Club van 100: secretaris Club van 100.


Slotbepalingen
Aan een lidmaatschap van de Club van 100 kunnen geen andere rechten worden ontleend dan het deelnemen aan de jaarlijkse voor de Club van 100 georganiseerde bijeenkomsten. Indien om welke reden dan ook besloten wordt tot ontbinding van de Club van 100, vervallen alle dan eventueel nog aanwezige geldelijke middelen aan de S.V. Almen.

Goedgekeurd in de bestuursvergadering d.d. 25-02-2014

En door de ledenvergadering van Cv100 d.d. 16-05-2014